بالم شکست ... ماندم دوستی نوشت : حالت ... مهم نیست ! بالت چگونه است ؟! برایش نوشتم : بالم مهم بود ؛ شکست ماندم ! tag:http://balamshekast.mihanblog.com 2020-09-24T12:01:41+01:00 mihanblog.com پاییز 2017-10-11T04:09:47+01:00 2017-10-11T04:09:47+01:00 tag:http://balamshekast.mihanblog.com/post/208 علی طاعتی حضرت پاییز رسید! حضرت پاییز رسید!
]]>
دلت نشکنه 2017-07-30T15:31:47+01:00 2017-07-30T15:31:47+01:00 tag:http://balamshekast.mihanblog.com/post/206 علی طاعتی در راستای نام گذاری اسم وبلاگ :امروز دوستی تماس گرفت و دلداری داد که ؛بال که مهم نیست ، دلت نشکنه !
امروز دوستی تماس گرفت و دلداری داد که ؛
بال که مهم نیست ، دلت نشکنه !

]]>
عالی 2017-06-09T03:09:00+01:00 2017-06-09T03:09:00+01:00 tag:http://balamshekast.mihanblog.com/post/205 علی طاعتی همه چی عالی بود فقط یک مشکل بود آنهم اینکه جای تو خالی بود فقط یک مشکل بود

آنهم اینکه

جای تو خالی بود

]]>
همه کاره ام 2017-04-08T06:43:06+01:00 2017-04-08T06:43:06+01:00 tag:http://balamshekast.mihanblog.com/post/204 علی طاعتی آشفته و حیران و پریشان و پر از رنج و مِحَن ... من
آشفته و حیران و پریشان و پر از رنج و مِحَن ... من
]]>
چه مرگته 2017-02-25T19:31:00+01:00 2017-02-25T19:31:00+01:00 tag:http://balamshekast.mihanblog.com/post/203 علی طاعتی چقدر تنهام ... یکی هم نیست لااقل برگرده بگه : "دِ لامصّب چِه مَرگِته ؟!" چقدر تنهام ...

یکی هم نیست لااقل برگرده بگه :

"دِ لامصّب چِه مَرگِته ؟!"

]]>
از سعدی 2017-02-18T03:46:00+01:00 2017-02-18T03:46:00+01:00 tag:http://balamshekast.mihanblog.com/post/202 علی طاعتی ‏دست در جیب سر به زیر افکنده درتاریکی شب بی غزل ، بی قافیه زیرلب آهسته از سعدی چنین می خوانم امشب : من ندانستم از اول که توبی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی ‏دست در جیب

سر به زیر افکنده درتاریکی شب

بی غزل ، بی قافیه

زیرلب آهسته از سعدی چنین می خوانم امشب :

من ندانستم از اول که توبی مهر و وفایی

عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

]]>
بد بودن 2017-02-16T04:49:54+01:00 2017-02-16T04:49:54+01:00 tag:http://balamshekast.mihanblog.com/post/201 علی طاعتی معتقدمآدم خوب نمی تونه بد بشهحتی اگه خودش بخواد ! آدم خوب نمی تونه بد بشه
حتی اگه خودش بخواد !
]]>
بدون شرح 2017-02-10T21:28:00+01:00 2017-02-10T21:28:00+01:00 tag:http://balamshekast.mihanblog.com/post/200 علی طاعتی نقاره می زنند ... نقاره می زنند ...

]]>
خودخواه 2017-01-31T21:51:00+01:00 2017-01-31T21:51:00+01:00 tag:http://balamshekast.mihanblog.com/post/199 علی طاعتی آن قدر خودخواه شده ام که آنچه برای خود نمی پسندم برای دیگران هم نمی پسندم ! آن قدر خودخواه شده ام که آنچه برای خود نمی پسندم برای دیگران هم نمی پسندم !

]]>
فقط خدا 2016-12-16T13:05:00+01:00 2016-12-16T13:05:00+01:00 tag:http://balamshekast.mihanblog.com/post/198 علی طاعتی رسد آدمی به جایی که فقط "خدا" نبیند ... . . . . . . خدایا به تو پناه می آورم . رسد آدمی به جایی که فقط "خدا" نبیند ...

.

.

.

.

.

.

خدایا به تو پناه می آورم .

]]>
اربعین 2016-11-16T07:27:00+01:00 2016-11-16T07:27:00+01:00 tag:http://balamshekast.mihanblog.com/post/197 علی طاعتی همه همدیگر را انگار جایی دیده ایم ولی نمی دانیم آنجا کجاست . من یافتمش آنجا اربعین بوده است ... همه همدیگر را انگار جایی دیده ایم ولی نمی دانیم آنجا کجاست .

من یافتمش آنجا اربعین بوده است ...

]]>
اینجا 2016-11-07T05:27:13+01:00 2016-11-07T05:27:13+01:00 tag:http://balamshekast.mihanblog.com/post/196 علی طاعتی سلام اینجا هم هستمInstagramBalam_shekast@ سلام 
اینجا هم هستم
Instagram
Balam_shekast@
]]>
باران 2016-10-22T13:19:00+01:00 2016-10-22T13:19:00+01:00 tag:http://balamshekast.mihanblog.com/post/195 علی طاعتی یاران دلم باران می خواهد ... یاران دلم باران می خواهد ...

]]>
تکلیف 2016-08-17T06:36:15+01:00 2016-08-17T06:36:15+01:00 tag:http://balamshekast.mihanblog.com/post/194 علی طاعتی هرچه آینده ی جهان تاریک تر می شودتکلیف ما روشن تر می گردد ! هرچه آینده ی جهان تاریک تر می شود
تکلیف ما روشن تر می گردد !
]]>
مرد 2016-08-12T13:18:00+01:00 2016-08-12T13:18:00+01:00 tag:http://balamshekast.mihanblog.com/post/193 علی طاعتی مرد با درد هم قافیه است ... مرد با درد هم قافیه است ...

]]>